Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Krok 1 z 4
asystenci rodziny
pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym kierownicy placówek wsparcia dziennego
wychowawcy
psychologowie
pedagodzy
osoby prowadzące terapię
opiekunowie dziecięcy
rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną
koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej
pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych w tym dyrektorzy placówek opiekuńczo‐wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego
pedagodzy
psychologowie
osoby prowadzące terapię
opiekunowie dziecięcy
pracownicy socjalni w placówce
rodziny zastępcze
prowadzący rodzinne domy dziecka
rodziny pomocowe
osoby zatrudnione do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich
opiekunowie usamodzielnienia
pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo‐terapeutycznych
pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych
pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
sędziowie
kuratorzy
m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni
wychowawcy
lekarze
pielęgniarki
przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi